Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for FØBE – Kristne kvinder i ledelse og formidling

§ 1 Navn
Stk. 1. Foreningens navn er FØBE – Kristne kvinder i ledelse og formidling (herefter: FØBE)

§ 2 Formål og Grundlag

Stk. 1. FØBEs almennyttige formål er at opmuntre og udruste kvinder i ledelse og formidling, der på mangfoldige måder peger på evangeliet om Jesus, til gavn for kirke og samfund. 

Stk. 2. FØBE deler det kristne menneske- og livssyn, hvilket stiller krav til lederskab og formidlingsansvar. Det betyder, at ansvaret skal forvaltes med respekt og aktivt arbejde for at understøtte menneskets iboende og ukrænkelige værdi.

Stk. 3. FØBE har Bibelen som norm for kristen liv og lære.

§ 3 Aktivitet

Stk. 1. Formålet søges virkeliggjort gennem et netværk af kristne kvindelige ledere og formidlere, hvis aktiviteter har til formål i overensstemmelse med det kristne menneske- og livssyn, at:

1) skabe fagligt og åndeligt fællesskab.
2) opmuntre til at medlemmerne forvalter deres ansvar i tjenesten med ledelse og/eller formidling.
3) udruste medlemmerne fagligt og åndeligt til bedre at forvalte deres ansvar i tjenesten med ledelse og/eller formidling.

Stk. 2. FØBE ønsker ligeledes gennem folkeoplysning at opmuntre, oplyse og inspirere foreninger, menigheder og skoler mv. til initiativer, der fremmer formålet (§2)

Stk. 3. Alle aktiviteter og midler skal konstruktivt understøtte og fremme formålet (§2)

§ 4 Ledelse 
Stk. 1. FØBE ledes af en bestyrelse. Bestyrelsens opgave er at virke i overensstemmelse med  Formålet.

Stk. 2. FØBEs bestyrelse består af minimum 3 og max 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt medlemmerne af foreningens repræsentantskab på den årlige generalforsamling og vælges for to år ad gangen.

Ved mandatnedlæggelse eller dødsfald blandt bestyrelsens medlemmer supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling, hvor suppleringsvalg foretages for resten af valgperioden.

Stk. 3. Bestyrelsen skal ved førstkommende møde efter generalforsamlingen eller i direkte forlængelse af denne konstituere sig med formand, næstformand, kasserer.

Stk. 4. Formanden indkalder til ordinært bestyrelsesmøde mindst to gange årligt og i øvrigt, når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indvarslingen sker skriftligt senest 2 dage forud og vedlægges en dagsorden. Der føres referat ved møderne.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

§ 5 Medlemskab

Stk. 1. Enhver kan melde sig ind i foreningen.

Stk. 2. Kontingentet for medlemskab fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

§ 6 Repræsentantskabet

Stk. 1. Ethvert medlem, som kan stå inde for FØBEs formålsparagraf (§ 2) og er medlem af kvindenetværket, kan søge om optagelse i FØBEs repræsentantskab.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender medlemmer til repræsentantskabet ved en simpel flertalsbeslutning.

Stk. 3. Bestyrelsen kan med en væsentlig begrundelse afbryde en persons medlemskab af repræsentantskabet, hvis personen modarbejder formålsparagraffen (§2).

En sådan afbrydelse af medlemskab kan ankes ved næstkommende generalforsamling. Anken skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest i november måned og indvarsles pr. mail til repræsentantskabets medlemmer og på føbe.dk senest 30 dage før.

Stk. 3. Ethvert medlem af repræsentantskabet har stemmeret.

Stk. 4. Alle medlemmer af repræsentantskabet er valgbare og kan opstille kandidater. Kandidaterklæringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Valg til bestyrelsen skal foregå ved skriftlig afstemning.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5) Indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
8) Valg af revisor
9) Valg af tilsyn
10) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8 Regnskabsår

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Foreningens formand og kasserer tegner foreningen økonomisk.

Stk. 3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Stk. 4. Det afsluttede regnskab skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer til formålsparagraffen (§2), kan kun træde i kraft ved 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 10 Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske ved 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens aktiver skal ved opløsning overdrages til et lignende arbejde med samme grundlag.

 

Vedtaget ved stiftende generalforsamling 12/7-2021